Ban Chấp Hành Miền

Nhiệm Kỳ 2016-2020

MTD logo
Tuyên Úy Miền:
Chủ Tịch Miền:
Phó CT Quản Trị:
Phó CT Nghiên Huấn:
Thư Ký Miền:
Thủ Qũy Miền:


Uỷ Viên Quản Trị


UV Kỹ Thuật:

Tr. Phanxicô Phan Quốc Việt
Email

UV Phụng Vụ:

Têrêsa Đinh Thị Trâm Anh
Email

UV Truyền Thông:

Tr. GioaKim Trần Phi Hổ
Email

UV Văn Nghệ:

Tr. Têrêsa Hoàng Mai Thi
Email


Uỷ Viên Nghiên Huấn:


UV Ngành Ấu Nhi:

Tr. Anastasia Lê Thùy-Vân Julliann
Email

UV Ngành Thiếu Nhi:

Tr. GioaKim Cao Văn Học
Email

UV Ngành Nghĩa Sĩ:

Tr. Phanxicô Xaviê Phạm Thanh Giang
Email

UV Ngành Hiệp Sĩ:

Tr. Maria Anna Từ Ngọc Như-Ý
Email


Đoàn Trưởng