MTD logo

Miền Event

Chương Trình Miền, All TNTT events, photos, celebrations and TN Pictures Collection

Mien Latest Event by Photos through InstagramMien Event by Photos throughout the year

  Aug. 31-Sept. 4, 2017 VEYM-USA: SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III – TIBERIA 10 - TBD

  August 10-12, 2017 SA MẠC HUẤN LUYỆN: HUYNH TRƯỞNG CẤP 1, 2 & TRỢ TÁ

  July 7-9, 2017 ĐẠI HỘI NGHĨA HIỆP, WESTMINISTER, MD


  June 24, 2017 BỔN MẠNG ĐOÀN THÁNH TÂM - Arlington, VA

  June 18, 2017 KỶ NIỆM THÀNH LẬP/BỔN MẠNG ĐOÀN HELENA - Philadelphia, PA

  June 18, 2017 VEYM-USA: NGÀY THÁNH THỂ [CHẦU THÁNH THỂ] - 8 Miền

  June 11, 2017 BỔN MẠNG ĐOÀN CHÚA BA NGÔI - Lancaster, PA

  May 26-28, 2017 SA MẠC CHUYÊN ĐỀ [TOPICS:(1) LÃNH ĐẠO & ĐIỀU HÀNH VÀ (2)SINH HOẠT] - Rockville, MD

  May 6, 2017 BỔN MẠNG TNTT MIỀN TRUNG ĐÔNG [KÍNH THÁNH ĐAMINH SAVIÔ] - Silver Spring, MD

  April 20-23, 2017 VEYM-USA: HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN VIÊN [EAST COAST]

  March 26, 2017 - Khóa Bổ Túc Ca Hát Và Sinh Họat

  St. Helena Catholic Church in Philadelphia, PA March 5, 2017 VEYM-USA: NGÀY HY SINH [CHIẾN DỊCH BHT 40 NGÀY MÙA CHAY] - 8 Miền


  Doan Anre Dung Lac, MD - Lent Retreat and Scarf Ceremony  Doan Fatima, PA - Lent Retreat  Doan Thanh Tam, VA - Lent Retreat  Doan Anre Trong, VA - Lent Retreat  Doan Don Bosco - Lent Retreat


  February 14, 2017 *** DEADLINE: NIÊM LIỄM GỬI VỀ CHO BCH TRUNG ƯƠNG [$15 PER MEMBER] - Văn Phòng TNTT

  January 29, 2017 BỔN MẠNG ĐOÀN DON BOSCO - Richmond, VA